Inleiding

Veilig netwerk

Neurotoxische effecten

Hoor/wederhoor

Betrokken partijen

Stellingen

Nader Onderzoek

Contact / redactie

Hoor en wederhoor.
 
Deze webpagina stelt de redactie ter beschikking aan de betrokken partijen om commentaar te leveren op de inhoud van deze webpaginas. I.h.b. verheugen wij ons op bijdragen van de Gezondheidsraad, het Antennebureau, de Monet, GGDs, en eventueel andere instanties of ministeries. De redactie zal het commentaar niet inkorten of anderszins aanpassen (minimum 200 woorden, maximum 1000 woorden, exclusief bronvermeldingen: als men meer ruimte nodig heeft kan men m.b.v. een hyperlink ook verwijzen naar een eigen website). Om het wetenschappelijk niveau te waarborgen stelt de redactie wel als eis dat de hoofdauteur van deze bijdragen minimaal een doctorsgraad heeft. De namen van de auteurs en hun functies en titels zullen bij de bijdragen vermeld worden.
 
Bijdragen kunnen gemaild worden naar: info#kennisplatformveiligmobielnetwerk.info (vervang # door @)
 
 
Commentaar Gezondheidsraad:
 
.......................................................
 
 
Commentaar Antennebureau:
 
........................................................
 
 
Commentaar Monet:
 
........................................................
 
 
Commentaar GGDs:
 
Desgevraagd verwees Dr. Rob van Strien (GGD Amsterdam) ons op 27 Juni 2007 naar het gezamenlijk standpunt over antennes van de GGDen (ref 1):
 
Samenvatting Herzien standpunt UMTS-zendmasten ( 10 october 2006, Landelijk Centrum Medische Milieukunde):
 
Uit het TNO-onderzoek en het Zwitserse onderzoek blijkt geen consistent verband tussen kortdurende blootstelling aan elektromagnetische velden van UMTS-zenders en effecten op welbevinden en cognitieve functies. Er kunnen op basis van deze onderzoeken geen uitspraken worden gedaan over andere gezondheidseffecten of over mogelijke effecten door langdurige blootstelling.
Op dit moment zijn er geen wetenschappelijke aanwijzingen dat gezondheidseffecten op de lange termijn optreden door blootstelling in de woonomgeving aan elektromagnetische velden van zendmasten. Meer onderzoek is nodig om hierover meer zekerheid te krijgen.
Op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten zijn er geen gezondheidskundige argumenten om te pleiten voor wijziging van de vergunningverlening en eisen voor UMTSantennes.
Wel vinden het LCM en GGD-en het van belang dat:
  • de instemmingsprocedure voor bewoners zorgvuldig wordt doorlopen en na evaluatie zo nodig wordt verbeterd;
  • goede communicatie over risico’s plaatsvindt, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de wetenschappelijke onzekerheden;
  • aan bewoners en omwonenden duidelijkheid wordt gegeven over blootstelling op leefniveau;
  • ook omwonenden goed worden geïnformeerd en zorgvuldig worden betrokken bij de plaatsing van zendmasten;
  • informatie over feitelijk geplaatste antennes voor publiek goed toegankelijk is.
Zodra nieuwe informatie over goed wetenschappelijk onderzoek naar mogelijke gezondheidseffecten van UMTS-zendmasten beschikbaar is zal dit standpunt opnieuw worden bezien.
Voor uitgebreide informatie over GSM- en UMTS-antennes wordt verwezen naar de GGD-richtlijn “Gezondheidsrisico’s RF EM velden zendinrichtingen” (ref. 2, Oktober 2006)
 
1) Dit standpunt vervangt het LCM-standpunt UMTS-zendmasten van 26 november 2004.
2) Brederode, N.E. van, P. Esser, C. Hegger, R. van de Weerdt, A. van der Zijden. GGD-richtlijn Gezondheidsrisico’s van RF EM
velden van zendinrichtingen voor mobiele telecommunicatie & omroep. GGD-Nederland, Utrecht, 2006